Angajări la Primăria municipiului Onești

Angajări la Primăria municipiului Onești

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile  art.618, alin. (3), alin. (10) din Ordonanța Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI

 

Organizează concurs de recrutare pentru următoarele posturi vacante la Serviciul accesare fonduri și implementare proiecte – Direcția dezvoltare locală în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Onești;

 

Nr. crt Serviciul accesare fonduri și implementare proiecte funcția/clasa/grad profesional Data desfășurării probei scrise Data desfășurării interviului
· consilier, clasa I, grad profesional debutant 12.04.2021

ora 1000

în termenul prevăzut de lege
· consilier, clasa I, grad profesional asistent 13.04.2021

ora 1000

· consilier, clasa I, grad profesional principal 14.04.2021

ora 1000

· consilier, clasa I, grad superior 15.04.2021

ora 1000

· inspector, clasa I, grad profesional superior 16.04.2021

ora 1000

 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

1 consilier , clasa I, grad profesional debutant

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, științe economice, științe administrative, științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: nu este cazul ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

.

2 consilier, clasa I, grad profesional asistent

 

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, științe economice, științe administrative, științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minim 1 an ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

.

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, științe economice, științe administrative, științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minim 5 ani ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

 

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, științe economice, științe administrative, științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minim 7 ani ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

 

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie civilă, științe economice, științe administrative, științe juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minim 7 ani ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

 

Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respectiv 40 ore pe săptămână

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului,  candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, dacă este cazul;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, acolo unde este cazul;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

*Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

*** (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Depunerea documentelor se face la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, în perioada 10 martie 2021 – 29 martie 2021, inclusiv  ,  iar copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Oneşti.

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs, în format letric sau pot fi accesate pe pagina de internet a instituţiei www.onesti.ro – secţiunea Anunţ concurs: Formularul de înscriere la concurs, Curriculum vitae, model european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii;

 

Bibliografia, tematica , atribuțiile din fișa post şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei – Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul – et.5, cam.503, nr.de telefon 0234/324243/216 sau pe site-ul instituţiei www.onesti.ro.

 

Persoană de contact:  consilier Dochiţescu Manuela sau la adresele de mail: manuela.dochitescu@onesti.ro/HYPERLINK „mailto:personal@onesti.ro”personal@onesti.ro.

 

PRIMAR,

VICTOR-LAURENȚIU NEGHINĂ

 

A N U N Ț

 

Având în vedere prevederile  art.618, alin. (3), alin. (10) din Ordonanța Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 Primăria Municipiului Oneşti

 

organizează în ziua de 29 martie 2021  , ora 10:00 la sediu, str.Oituz nr.17;

 

 CONCURS DE RECRUTARE

 

pentru ocuparea postului vacant aferent funcţiei publice de execuție – consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior  la Birou achiziții publice – Direcția dezvoltare locală din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Onești;

 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licență: știinte inginerești ramura inginerie civilă, științe administrative, științe juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea: minim 7 ani ;
 • Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;
 • Cursuri de achizitii publice .

 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului,  candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

*Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

*** (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Depunerea documentelor se face la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, în perioada 25 februarie – 16.03.2021, inclusiv ,  iar copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Oneşti.

 

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs, în format letric sau pot fi accesate pe pagina de internet a instituţiei www.onesti.ro – secţiunea Anunţ concurs: Formularul de înscriere la concurs, Curriculum vitae, model european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii.

 

Proba scrisă a concursului de recrutare se va susţine în data de 29 martie 2021, ora 10:00,  la sediul Primăriei Municipiului Oneşti, str.Oituz nr.17, Sala mică de şedinţe.

 

Bibliografia, tematica , atribuțiile din fișa post şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei – Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul – et.5, cam.503, nr.de telefon 0234/324243/216 sau pe site-ul instituţiei www.onesti.ro.

 

Persoane de contact: consilier Dochiţescu Manuela și Boțu Vasilica – șef serviciu sau adresele de mail: manuela.dochitescu@onesti.ro/HYPERLINK „mailto:personal@onesti.ro”personal@onesti.ro.

 

 

PRIMAR,

VICTOR-LAURENȚIU NEGHINĂ

 

 

Distribuie articolul!